dinkjeug

Taizé Cape Town 2019 – A personal reflection

Tinus van Zyl writes: I resisted requests to write about the Taizé Pilgrimage of Trust 2019 in Cape Town, because it is difficult to put such a pilgrimage into words.
I was afraid that I will somehow taint the experience by trying to put words to it. At the heart of Taizé is silence and only in silence can Taizé truly be experienced. Hopefully the pictures will say more than my words.

To begin with, it was wonderful that three churches in Durbanville: a Catholic, Anglican and Dutch Reformed church (my congregation), could work together to host pilgrims coming from afar. Just that fact was already a witness to the unity of the church.

Taizé not only helped me to experience the unity of the church, but also to appreciate the diversity of the church. Just the simple action of pilgrims standing on the pulpit of my Dutch Reformed church and reading from the Bible in Afrikaans, English, isiXhosa, Sesotho, isiZulu, Setswana, siSwati, Kiswahili and even German, was profound beyond words.

I had the privilege of attending three workshops by Brother Alois, the prior of the community of Taizé. One afternoon we had a deep discussion about Holy Communion and how it still divides Christians instead of uniting us.

Therefore it was such a wonderful joy for me to invite twenty pilgrims coming from different churches to the table of communion during our Sunday service and to serve the sacrament of Holy Communion to them.

Another thing that touched me deeply during this pilgrimage was the realisation how much my faith is rooted in Africa. Songs like Ukuthula, Thuma mina and especially Modimo, really moved me in a way I can not fully describe or explain.

Here is a short video clip from a song practice:

Modimo reboka Wena (God we praise You)
Tsohle dietswe keWena (Everything was made by You)

I was surprised and overwhelmed by the deep stirrings of the Spirit that these songs created in a mysterious location of my soul. I do not know where or what this place inside my spirit is, nor where its origins lie. But something of the African continent moved in me.

Receiving a pilgrim in our house, was also a great honour for our little family. Something as simple as sitting on the stoep (porch) and drinking some tea after a very long and tiresome day, chatting about the events of the day, was just lovely. Having a Sunday lunch together and my children building a puzzle with our guest were small moments of grace.

My last reflection is very personal. It was wonderful to make new friends across boundaries and barriers. But it was also a sheer joy to do all with this with my colleague and friend.


Tinus van Zyl, on the left, with his colleague, Wynand Breytenbach, on the right.

Algemene sinode (2019) videos

Die Algemene Sinode se Taakspan vir Geloofsvorming:Jeug het getuig oor dit wat hulle gedoen het die afgelope termyn. Tydens hulle aanbieding het hulle 4 videos getoon. Gemeentes en ringe kan dié videos gebruik om te gesels en na te dink oor Jeugbediening in hulle konteks.

“Click” op die skakels hieronder om weer na die videos te kyk oor:

roetemerkers

Eerste roetemerkers van die jaar

Die nuwe jaar is om die draai en sekere lidmate gaan aan die begin van 2020 oorgange maak. Begin solank dink… Hoe gaan julle dit as gemeente vier? Hoe gaan julle daardie lidmate deur hulle oorgang begelei?  Stellastraat Gemeente in Pretoria vertel op hulle webtuiste wat hulle doen om die begin van kinders se laerskool- of hoërskoolloopbaan met ‘n roetemerker te vier:

“’n “Oorstaptyd” is nie lekker nie, maar dit is goed vir ons. Om los te maak van dit wat bekend is en om vas te maak aan die onbekende, maak ons onseker en laat ons onveilig voel. Dit is dan dat ons soek na dit wat ons dra, dit wat ons vashou en dit wat ons veilig laat voel. Die gemeente wil help om van hierdie oorgange ‘n roetemerker te maak. ‘n Roetemerker is ‘n simbool wat jou help met oriëntasie (waar kom ek vandaan, waar is ek en waar gaan ek heen?); met identifikasie (wie is ek en Wie s’n is ek?) en met konfirmasie (wat bely ek?).

Om vir die 1ste keer skool toe te gaan en om van skool te verwissel, bly ‘n groot “oorstaptyd”. Daarom wil Stellastraat vir die Gr. 1’s en die Gr. 8’s iets gee om hulle te herinner dat God saam met hulle reis. Vir die Gr. 1’s gee ons ‘n reissak met die woorde “Leer van Jesus” en vir die Gr. 8’s ‘n voetspoor met die woorde “Volg Jesus”. Ons wil graag hê dat die ouers vir die kinders die geskenke namens die gemeente sal gee. Die Gr. 1’s kry hulle roetemerker tydens die 10:00 diens en die Gr. 8’s tydens die 18:00 diens.”

Met dank aan Stellastraat Gemeente (http://stellastraat.co.za/eerste-roetemerkers-van-die-jaar/)

 

Die Jong Volwasse Leer Gemeenskap se navorsing 

Wie is die JVLG?

Die Moderamen van die NG Kerk Wes-Kaapland Sinode het vir die Taakspan Jeug- en Familiebediening opdrag gegee om te kyk na die bediening aan jong volwassenes, omdat dit juis die een ouderdomsgroep is wat die kerk sukkel om te bedien en te behou. Die Jong Volwasse Leer Gemeenskap (JVLG) is einde 2017 gestig en bestaan uit predikante wat met hierdie ouderdomsgroep werk of self jonk is. Die Jong Volwasse Leer Gemeenskap doen navorsing deur te lees wat wêreldwyd oor dié groep en hul geloof en kerkbetrokkenheid bevind is, sowel as om dit te vergelyk met Suid-Afrikaanse navorsing en stories wat versamel word.

Hierdie jaar (2019) is die JVLG uitgebrei deur ‘n Gemeente Netwerk te stig in 3 sinodes, naamlik Wes-Kaapland, Natal en die Oos-Kaap. 30 gemeentes in die netwerk is tans besig om deur ‘n begeleide proses te gaan om vars “uit die boks” bedienings aan, deur en met jong volwassenes te begin wat eksperimenteer met alternatiewe vorms van “kerkwees”. Ons gaan baie by hierdie gemeentes leer oor hoe die kerk van die toekoms gaan lyk.

Wat sê die navorsingsresultate, stories en leeswerk?
Daar is ‘n groot aantal jongmense in elke gemeenskap wat in die kerk grootgeword het. Van hulle is daar ongeveer 60% wat nie meer kerk bywoon of aktief hulle geloof beoefen nie. Hulle word beskryf as jong volwassenes VERDER van die kerk. Hierdie syfer wissel in elke konteks. Dit is nie bloot ‘n fase waarin hulle is wat verby gaan sodra hulle kinders kry nie. Hierdie is die eerste generasie waarvan daar ‘n beduidende groep is wat in die kerk grootgeword het, maar nie weer gaan terugkeer nie.

Die 3 groot redes hiervoor is:

 1. Soeke na wysheid– Sommige het seergekry in die kerk of is op soek na antwoorde. Hulle soek na die toepaslikheid en sinvolheid van hulle lewe en geloof.
 2. Soeke na roeping– sommige kan nie hul geloof (en dus ook kerk en die Bybel) aan hulle werk en roeping verbind nie en dit raak dus irrelevant in hulle leefwêreld.
 3. Soeke na gemeenskap– sommige vind gemeenskap elders – kerk en geloof is dus nie ‘n prioriteit nie.

Uit die groep wat steeds aktiewe Christene is en (soms) kerk bywoon (hulle word beskryf as NADER aan die kerk), is daar ook 3 groepe geïdentifiseer:

 1. Daar is ‘n groep wat nie meer in die NG Kerk tuiskom nie, maar wel in ‘n ander denominasie ‘n heenkome gevind het. Hiervoor is verskeie redes geïdentifiseer.
 2. Daar is aktiewe lidmate wat wel in die NG Kerk bly en deelneem aan aktiwiteite. Hulle het egter steeds verskeie behoeftes wat aangespreek moet word, sodat hulle ruimte het om te groei, te aanbid en te dien.
 3. Daar is ‘n groep lidmate wat passief en onbetrokke Hiervoor is daar ook verskeie redes.

Dit is dus belangrik om nie hierdie ouderdomsgroep te veralgemeen nie. As ons die meerderheid wil bereik, sal ons nuut moet dink oor kerk-wees.

Dan is daar ook ‘n groep wat nie in die kerk grootgeword het nie, waaroor hierdie groep nie navorsing gedoen het nie. Hierdie groep behoort tot ander gelowe, is ongelowig of is nie praktiserende gelowiges nie.

Geskryf deur ds Anriëtte de Ridder (Predikant in Sinodale Diens vir Jeug- en Familiebediening van die Wes-Kaapland Sinode).

 

Tendense by jong volwassenes en geloof

Wil jy jong volwassenes graag beter verstaan? Wat is die eienskappe van jong volwassenes tussen die ouderdomme van 18-35 jaar? Die nuutste navorsing van die Barna Group saam met die organisasie World Vision wys die volgende wêreldwye tendense uit onder hierdie generasie:

 1. Verbind aan ander, maar eensaam – ten spyte daarvan dat hierdie generasie uiters verbind is aan mekaar en die wêreld, voel hulle eensaam.
 2. Geestelike openheid – daar is in die algemeen ’n openheid van hierdie generasie teenoor spiritualiteit, godsdiens en selfs die kerk. Maar minder onder diegene wat hulle geloof verlaat het.
 3. Era van angs – bekommernisse en onsekerheid, dikwels oor dinge soos beroep en finansies, is ‘n prominente eienskap van hierdie generasie wat grootgeword het in ‘n chaotiese en komplekse tyd.
 4. Op soek na antwoorde – menslike lyding en wêreldwye konflik is van die belangrikste dinge wat geestelike twyfel veroorsaak vir jong volwassenes.
 5. Veerkragtige dissipelskap – dit is die eienskap wat Christene die meeste vorm in hierdie ouderdomsgroep, ongeag die godsdienstige klimaat of konteks.
 6. Behoefte om ‘n verskil te maak – wanneer jong volwassenes betrokke raak by ’n geloofsgemeenskap is hulle op soek na konkrete lering, geleenthede om te veg teen ongeregtigheid en vriende om by hulle aan te sluit.

Daarom stel die Jong Volwasse Leer Gemeenskap (JVLG) voor dat gemeentes kreatief moet dink oor die volgende vrae:

 • Hoe help ons hierdie generasie om tuis te kom sodat verhoudings verdiep en diversiteit gevier word?
 • Hoe skep ons kreatiewe geleenthede vir jong volwassenes met ‘n verskeidenheid van spiritualiteit tipes om God te ontmoet en te aanbid?
 • Hoe spreek ons die generasie se angs en onsekerheid aan deur self broosheid te omarm?
 • Hoe raak ons ‘n veilige ruimte vir egtheid om moeilike kwessies te bespreek terwyl ons ook ruimte laat vir twyfel en teenstrydighede?
 • Hoe kan ons ervarings tussen generasies deel en saam antwoorde soek op reis na wysheid?
 • Hoe help ons mense begelei om hul roeping uit te leef? Hoe bevorder ons leierskap en hou ons mekaar en sisteme verantwoordbaar?

Lees meer oor die Barna en World Vision navorsing by www.theconnectedgeneration.com. Lees meer oor die Jong Volwasse Leer Gemeenskap se navorsing by http://dinkjeug.ngkerk.net/category/jong-volwassenes/

 

Geskryf deur ds Anriëtte de Ridder (Predikant in Sinodale Diens vir Jeug- en Familiebediening van die Wes-Kaapland Sinode).

Die 4 “G’s” van ouerskap en tegnologie

Vir ouers laat die woord “tegnologie” dikwels gevaarligte flikker. Maar tegnologie is nie net sleg nie. Met die regte roetekaart kan dit opbouend in gesinne gebruik word.

Daar is 4 G’s om in gedagte te hou:

 • Gesonde gebruik
 • Gelukkige verhoudings
 • Gawe interaksie
 • Grense wat gepas is

Gesonde gebruik
Tyd voor die skerm asook die inhoud waarna kinders kyk, kan kinders se ontwikkeling, aandagspan en gedrag negatief beïnvloed. Die navorsing hieroor is volop en oortuigend. Daarom moet die aantal skermtyd en die inhoud daarvan ouderdomsgepas wees. Daarby saam is dit belangrik vir kinders (en ouers) om ‘n gesonde slaappatroon te hê wat ononderbroke slaap insluit. Dit beteken dat skermtyd voor slaaptyd beperk moet word en dat ‘n mens nie in dieselfde vertrek as jou foon moet slaap nie.

Gelukkige verhoudings
‘n Gesonde selfbeeld en oop kommunikasie help ook dat kinders beter gepantser is om die uitdagings van tegnologie te hanteer. Versterk jou kind se selfbeeld met opregte komplimente en spandeer kwaliteit tyd saam om jul verhouding te versterk. Help ook jou kind om emosies te verwoord. Maak familietyd ’n prioriteit en skep daaglikse en weeklikse gewoontes soos om saam te eet en in die natuur te gaan stap.

Gawe interaksie
Oormatige skermtyd verlaag empatie en in ‘n tegnologie-oorheersde samelewing het dit aanlyn boeliegedrag en afbrekende kommunikasie tot gevolg. Bevorder waardes soos respek vir alle mense en leer kinders om opbouend te kommunikeer, al is dit “gesigloos” op sosiale media. Gesels met hulle daaroor dat alles wat aanlyn gebeur ‘n spoor laat.

Grense wat gepas is
Raak deel van jou kind se tegnologiese wêreld sodat jy kan saam praat. Neem leiding en wees ‘n voorbeeld. Weerhou tegnologie van die kind se slaapkamer en hou dit sentraal in die huis. Leer jou kind waarvoor om “nee” te sê. Wanneer jy aktief betrokke is by tegnologie en self die gevare kan raaksien, sal dit makliker wees om dit vir jou kind uit te wys.  Stel ouderdoms gepaste ouerkontroles en veiligheidsmaatreëls op alle toestelle. Stel saam huisreëls op. Kinders wat in koshuise woon of hulle eie fone / tablette het, moet ook inkoop op die huisreëls oor die gebruik daarvan.

 

“…alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is – watter deug of lofwaardige saak daar ook mag wees – daarop moet julle julle gedagtes rig.” Fil 4:8

Geskryf deur ds Anriëtte de Ridder (Predikant in Sinodale diens vir Jeug- en Familiebediening van die Wes-Kaapland Sinode)

messy church

Gespreksnotas van die Familie Netwerk byeenkoms gehou op 25 Julie 2019 aan die hand van twee hoofstukke uit die boek “Messy Togetherness” deur Martin Payne. 

Messy Church Liturgie

Die konsep “messy church” is ‘n poging om ‘n alternatiewe intergenerasionele ruimte te skep waar mense opnuut kerk kan beleef. “Messy Church” herinner ons dat alles uiteindelik afhang van die geloofsreis waarop mense is, wat gevier word rondom ‘n spoeg-en-plak tafel. Dit is leer terwyl jy speel vir beide volwassenes en kinders.

G.K. Chesterton: “The true object of life is play. Earth is a task garden. Heaven is a playground.”

Al wat nodig is vir “Messy Church” is entoesiasme, geduld, kreatiwiteit en verbeelding, mededeelsaamheid en aanpasbaarheid – want niemand weet hoe die verskillende aktiwiteite deur verskillende volwassenes of kinders verstaan of aangepak gaan word nie! (Watter fees is/was dit nie!)

Kyk hier na ‘n kort Messy Church video.

‘n Paar wenke om te onthou:

 • Die leier van die aktiwiteit moet entoesiasties wees.
 • Maak seker dat die groep van “scratch” af moet begin – moenie dit vereenvoudig deur die werk self klaar te doen nie!
 • Moenie ‘n ‘perfekte’ idee van die eindproduk in jou kop hê nie.
 • Wees inklusief – gee vir almal iets om te doen (as ‘n dogtertjie pienk glitter op die rooi Ferrari wil sit, laat haar dit doen!)
 • Onthou dat die aktiwiteit ‘n Bybelstorie of les moet vertel! Laat die teks toe om die aktiwiteit te bepaal.
 • Onthou dat die tyd wat dit vat om goed saam te doen en te maak deel van die leerproses is. Dit is uiteindelik die preek!
 • Eet is ‘n belangrike deel van “Messy Church” en die ‘erediens’ eindig eers wanneer die skottelgoed klaar gewas is en daar afgesluit is!
 • Moenie jaag nie – “Messy Church” vat tyd!
 • Die mense wat “Messy Church” gaan bywoon gaan waarskynlik nie gereelde erediens bywoners wees nie.
 • Jou gereelde erediens bywoners is die personeel vir “Messy Church.”

Hier volg ‘n voorbeeld liturgie vir ‘n “Messy Church” geleentheid aan die hand van Handelinge 2:43-47.

*Dit is belangrik dat duidelike “instruksies” op die tafels is, sodat daar nie elke keer ‘aangekondig’ hoef te word nie.

 1. Aankomstyd is oop (bv. kom 17:30 vir 18:00)
 2. Elke persoon (oud en jonk) kry ‘n badge wat ‘n spesifieke taak gee vir die dag (bv. help met kos voorbereiding, was skottelgoed, vee die vloere, pak die aktiwiteite uit ens.) Met die aankoms van die mense word badges of plakkers uitgedeel en almal beweeg na die ruimte waar hulle help.
 3. Daar kan vooraf op ‘n ysbreker besluit word, wat deur die loop van die dag gespeel kan word. Dink aan iets wat mense aanmoedig om bewus te wees van wat rondom hulle aangaan. Byvoorbeeld: plak ‘n papier op elke persoon se rug. Sodra jy ‘n positiewe eienskap van iemand raaksien dan skryf jy dit op hulle rug (bv. vriendelik, gaaf, behulpsaam, geduldig). Die aktiwiteit vind heeldag plaas en daar is nie ‘n amptelike afsluiting nie. Die papier op elkeen se rug is vir hulle self bedoel.
 4. Kies ‘n lied wat lekker sing wat gesing kan word op pad na die tafels toe vir die aktiwiteit en dan uiteindelik by die tafels ook. Kyk na Flam 166 of Liedboek 302.
 5. Omgee: Bedien iets lig vir voorgereg, bv. ‘n breadstick en gee elkeen ‘n kans om die vraag te antwoord: “Wat bring jy na die tafel toe?” (Wat is sleg, wat is goed, wat is messy) Maak ‘n reël dat die jongste persoon aan tafel moet begin.
 6. Leer: Sit om die tafels. Lees die teks rondom die tafels met ‘n vraag of twee. Handelinge 2:43-47 (*ouers moet help om die vrae hier vir verskillende ouderdom kinders te vereenvoudig!*)
  1. Wat verras jou in hierdie teks?
  2. Wat sê God vir ons deur hierdie teks? (Is daar dalk een deel wat vir jou uitstaan wat God vir jou wil sê?)
 7. Doen die aktiwiteit rondom die tafels, aan die hand van die teks. Daar kan verskillende ‘tafels’ wees en elke gesin of groep kan al 4 doen, of by een vashaak – dit moet juis “messy” wees.

  Aktiwiteit 1 met instruksies:
  Ongedrukte koerant oor tafel met kryte/koki’s/penne – teken jou gemeenskap. Terwyl julle teken, inkleur, spoeg en plak, gesels oor die vrae:
  wie is daar?
  waar woon julle?
  waar werk julle?
  Antwoord dan die volgende vrae: Wie is jou gemeenskap? Wie kan jy nooi vir ete? Wie sluit jy dalk uit?

  Aktiwiteit 2 met instruksies: Daar is vir elke persoon ‘n papiersakkie met lekkers in. Party het 2 of 3 in, ander het 4 of 5 in. Party sakkies het dieselfde soort lekkers, ander het ’n verskeidenheid. Kyk of jy teen die einde van die dag 4 verskillende lekkers (een van elk) kan kry. Jy sal moet deel, onderhandel, weggee of uitruil…Wanneer julle besig is om die lekkers te probeer versprei, gesels oor hoe help dit ons dink aan vandag se teks? (Soms het ons te veel en ons moet weggee, ander keer het ons te min en ons moet ontvang. Ander kere kan ons uitruil – dit is nodig dat die kerk dit leer, sodat ons ‘n beter samelewing kan bou.)

  Aktiwiteit 3 met instruksies: Die mense in Handelinge 2 het gereeld saamgeëet. Dink aan die kos wat jy gewoonlik eet. Watter kos kan jy met mense deel soos wat die eerste kerk gedoen het? Maak dit met klei en sit dit in die middel van die tafel neer.

  Aktiwiteit 4 met instruksies: Speel Oom Sarel sê/Simon says – almal moet saamspeel – met baie energie! Wat is die probleem met die stelling “maak soos ek sê, moenie maak soos ek maak nie”? Ons moet leer om ‘n voorbeeld te wees en dit nie net te vertel nie. Ons moet ook werk aan ons luistervaardighede – hoor ons wat mense vir ons sê? Gee vir verskillende mense kans om Oom Sarel te wees.

  Aktiwiteit 5 met instruksies: Druk verskillende padtekens uit op karton, met die antwoorde agterop. Sit hulle plat neer en gee vir elkeen ‘n kans om ‘n padteken te trek en te identifiseer. As jy dit reg het, kan jy dit hou. As dit verkeerd is, sit dit terug. Gesels saam: Wat is die tekens van ons geloof?

 8. Bid saam: Bid vir mekaar rondom die tafel. Vra of daar gebedsversoeke is en gee vir almal wat gemaklik is kans om te bid. (Hier kan jy dalk ook as tafel saam ‘n tafelgebed skryf vir die ete.)
 9. Lied voor ete: Flam 333 Om die tafel van my Heer
 10. Bid saam: die Onse Vader (dit kan dalk uitgedruk op die tafels wees)
 11. Nagmaal instelling: alles wat ons eet en alles wat ons drink moet ons herinner aan God
 12. Eet saam: laat almal self gaan opskep en aan tafel gaan sit en saameet, kuier, lag en stories deel.
 13. Werk saam: Was saam skottelgoed, ruim op en maak skoon.
 14. Afsluiting: Lied 222 as seën oor mekaar. Dit sal goed wees om hier op ‘n ander plek bymekaar te kom en in ‘n kring rondom ‘n kers te staan. Laat iemand die kers aansteek.

Woema vir die Woord

bring Bybels terug na die kategesegroep

Dit is baie belangrik dat elke kind en tiener in die kategese leer om die Bybel lief te hê, te gebruik en dit te lees! Min huise maak Bybellees ‘n prioriteit. Daarom is dit nodig dat kinders en tieners tydens kategese aan die Bybel blootgestel word en dit inoefen. Dan sal dit moontlik ‘n gewoonte raak wat tuis ge-eggo kan word.

Junior kategese

 • By kinders val die klem op Bybelverhale en memorisering van belangrike versies.
 • Daarom moet elke kind ‘n Bybel kategese toe bring en moedig ons kinders aan om belangrike gedeeltes met plakkers en kleure te merk om dit makliker te vind en te onthou.
 • Dit is belangrik dat ouers weet watter teks/Bybelverhaal behandel is, sodat hulle dit tuis ook kan lees.
 • Plaas altyd die Bybelstorie binne die groter verhaal van die Bybel sodat kinders die tydlyn en konteks begin verstaan.

Senior kategese

 • In die senior kategese moedig ons elkeen aan om die Bybel in konteks te lees en toe te pas, daarom moet tieners ook die Bybel saambring.
 • Help ook mekaar om die Bybel op elkeen se selfoon af te laai sodat dit ook in die week gelees kan word en toeganklik is.
 • ‘n Kategese groep kan saam ‘n weeklikse rooster volg om dieselfde tekste te lees.
 • Basiese stiltetyd-metodes word aangeleer sodat die Woord self gelees en toegepas kan word.
 • Tieners word aangemoedig om gedeeltes binne die konteks van die groter “lyne” van die Bybel te lees en die verloop van die Bybel se verhaal te verstaan.
 • Gesels in die groepe oor stiltetyd-metodes en ander geloofsgewoontes en oefen dit in.
 • Praat oor wat in die pad staan van Bybellees (tyd, motivering, gebrek aan kennis, oorvol gedagtes of ander steurnisse) en gee vir mekaar raad om dit te hanteer.
 • Maak weekliks tyd om te vertel wat julle in die Bybel raak gelees het.

Om ons kinders en tieners te motiveer om die Bybel te lees, moet ons self ‘n voorbeeld wees en ons dade moet daarvan getuig.

Die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met twee snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart. Heb 4:12

 Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en ‘n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk.
2 Tim 3:16

 

Geskryf deur ds Anriëtte de Ridder (Predikant in Sinodale diens vir Jeug en Familiebediening van die Wes-Kaapland Sinode).

Wat is die doel van kategese (en die jeugbediening)? 

Die droom van enige kerk se jeugbediening is dat ons kinders en tieners vir Jesus persoonlik sal ken en sal aanhou om in ‘n verhouding met Hom te groei. Die uiteinde is dat ons geloof by jongmense wil help vorm wat hulle help om as dissipels te leef en ‘n verskil te maak in die wêreld. Jongmense moet eendag, waar hulle ook al gaan, “kerk” kan wees.

Kategese se doel is om by jongmense geloof te vorm wat:

 • gegrond is op kennis van die Bybel en die kerk – met die wysheid en vaardighede om dit in hul lewens toe te pas
 • hulle help om daagliks in ‘n verhouding met ander mense, hulself en God te leef
 • in gehoorsaamheid en diensbaarheid hul roeping uitleef en ‘n verskil in die wêreld maak
 • die misterie van God bewonder en Hom op verskeie maniere aanbid

Daarom moet kategese, eredienste, jeugaktiwiteite, huisgeloof, kampe en uitreike alles meewerk om verskillende tipes ruimtes te skep waar geloof se verskeie fasette gevorm word. Alles maak deel uit van ‘n holistiese en omvattende geloofsontwikkelingsproses. Elkeen vorm ‘n boublokkie en help ons op ons geloofsreis.

‘n Afrika spreekwoord lui “It takes a village to raise a child”, daarom:

 • Is dit nie net een persoon (kategeet) se verantwoordelikheid om geloof te vestig nie. Ouers, ander leiers en volwassenes, groeplede, predikante, bejaardes ens. is almal nodig en vorm deel van die geloofsgemeenskap.
 • Die mikpunt is dat elke kind/tiener ten minste 4 volwasse, gelowige persone moet hê wat in sy/haar lewe inbou.
 • Daarom moedig ons kategete (en ander) aan om elke kind/tiener en hul omstandighede goed te leer ken en om ‘n verbintenis te maak om ‘n pad met hulle te stap.

Praktiese wenke

 • Maak seker dat elke kind en tiener jul jeugbediening se visie ken.
 • Maak seker dat elkeen weet hoekom bywoning van kategese, kerk, kampe, uitreike ens. belangrik is en hoe dit hulle help om hulle geloof te bou.
 • Verbind mense aan kinders en tieners (dié verhoudings gebeur nie noodwendig spontaan nie) en skep verskeie geleenthede vir almal om dieper gesprekke in te oefen om sodoende vir mekaar om te gee en geloof te vorm.

 Laat ons God dankbaar dien met eerbied en ontsag, soos Hy dit wil, want ons God is ‘n verterende vuur. Heb 12: 28b-29

(I pray that) Jesus will ignite the kingdom life within you, a fire within you, the Holy Spirit within you, changing you from the inside out! Matt 3: 11 (Msg)

 

Geskryf deur ds Anriëtte de Ridder (Predikant in Sinodale diens vir Jeug en Familiebediening van die Wes-Kaapland Sinode).