124172615

JONG VOLWASSENES

Idees, gesprekke en navorsing oor bediening aan Jong Volwassenes

The Millennial Narrative – Jaco Hamman

Hoe moet ons oor Millenials, geloof en die toekoms dink? Jaco Hamman het tydens ‘n aanbieding in Stellenbosch in Augustus 2018 oor sy boek “The Millennial Narrative” wat eerdaags verskyn, die volgende genoem: As ons nie die Millennial generasie bereik nie, sal Christenskap as geloof  in gedrang kom. Millennials verlang na die “goeie lewe” en

Gesprek oor Jong Volwassenes en die Kerk

Hierdie gesprek kan tydens ‘n ringsetting, kerkraadsvergadering of spesiale byeenkoms plaasvind. Begroot 60 minute vir die gesprek. Vooraf moet almal wat die vergadering / gesprek bywoon, met 3 naskoolse jong volwassenes (tussen 18-30 jaar) gesels en 3 vrae vra. Deel ‘n vorm met die 3 vrae daarop uit waarop hulle elke gesprek se antwoord kan invul.

Hoe vorder die gesprek oor Jong Volwassenes in jou gemeente?

Gebruik hierdie vrae in die ring of kerkraad om te luister en te evalueer hoe die gesprek oor Jong Volwassenes (s.g. millennials) vorder…. Vertel wat jy/julle gedoen het om te ontdek wat jongmense nodig het? Of vertel van ‘n keer toe jy/julle jongmense betrek het? Dalk het jy: Doelbewus met ‘n millennial gesels? Die plakker uitdaging

Gotta Love Millennials

Die Jong Volwasse Leer Gemeenskap stel ‘n uitdaging aan gemeentes om in ‘n erediens gesprekke met naskoolse jongmense in en buite die kerk aan te knoop. Die rede hiervoor is dat jongmense dikwels ervaar dat daar nie vir hulle ruimte geskep word in die kerk nie, en dat hulle graag na geluister wil word. As

Die Jong Volwasse Leer Gemeenskap se vraag

Die Jong Volwasse Leer Gemeenskap (JVLG) het ‘n vraag formuleer om… eerstens hul navorsing op te som tot dusver; tweedens om die crux van die uitdaging te formuleer; en derdens ‘n vraag te vind wat almal op alle vlakke van kerkwees kan help om na te dink oor jong volwassenes, die kerk en die toekoms