NUUS

Kyk wat in verksillende gemeentes gebeur

DIE 2017 HOFUITSPRAAK OOR GODSDIENS IN SKOLE

Wat is die praktiese implikasies?

INLEIDEND

Regter Willem van der Linde het namens ʼn volbank regters in die Suid-Gautengse Hooggeregshof uitspraak gelewer in die saak van die Organisasie vir Godsdienste-onderrig en Demokrasie versus ses skole.

Hierdie toetssaak het sy oorsprong in 2014 toe die Organisasie vir Godsdienste-onderrig en Demokrasie die hof versoek het om dit ongrondwetlik te verklaar dat sekere godsdienspraktyke in skole voorkeur bo ander geniet.

Die hof het beslis dat ʼn openbare skool nie een spesifieke godsdiens ten koste van ander mag bevorder nie.

Dié beslissing roep baie vrae en vrese op. Daarom is volledige en gebalanseerde inligting nodig.

Hierdie inligtingstuk steun swaar op die ervaring en perspektiewe van Mnr Paul Colditz, die hoof uitvoerende beampte van FEDSAS (Federasie van Beheerliggame van Suid-Afrikaanse Skole), wat die Ring van Bellville en die Sinodale Taakspan vir Leer- en Aktuele Sake op 4 September 2017 hieroor toegespreek het. Dit sluit ook aan by die interpretasie van Dr Gustav Claassen, die Algemene Sekretaris van die NG Kerk.

Uit die staanspoor moet die essensiële punt onderstreep word dat ʼn  openbare skool aan die onmiddellike gemeenskap waarbinne die skool geleë is behoort. Die hofuitspraak bevestig dat die beheerliggaam, wat verteenwoordigend is van die skoolgemeenskap, die gesag het om besluite te neem oor godsdiens by die skool. Die skool sal wettig optree solank die reëls van die beheerliggaam nagekom word.

Hierin moet die beheerliggaam optree ooreenkomstig die Grondwet (Artikel 15(2)) en die Skolewet (Artikel 7).

Dit beteken dat godsdiensbeoefening op ʼn billike grondslag moet geskied en dat deelname vry en vrywillig moet wees.

“Die hof het die plek van godsdiens in die Suid-Afrikaanse publieke sfeer bevestig.”

Mnr Paul Colditz

“Die NG Kerk was van die begin af ten gunste van vrywillige godsdiensbeoefening. Vanuit ʼn kerklike oogpunt gesien, is daar dus geen spanning ten opsigte van die uitspraak nie.”

Dr Gustav Claassen, Algemene Sekretaris van die NG Kerk

ONDERSKEI GOED

In die Nasionale Beleid oor Godsdiens en Onderwys van 2003 word vier aspekte onderskei:

 1. Godsdiensonderrig

Onderrig in die leerstellinge en oortuigings van ʼn spesifieke geloof met die doel om te oortuig, of aanhang van die geloof te versterk.

 1. Godsdienste-onderrig

Onderrig oor die bestaan, geskiedenis, gebruike, geskrifte en rituele van verskillende godsdienste, soos ingesluit in die kurrikulum vandag. Hierdie onderrig is nie bedoel om te oortuig nie, maar om respek te kweek.

 1. Godsdiensbeoefening

Rituele en gebruike van ʼn godsdiens soos byvoorbeeld Skriflesing, ʼn boodskap, gebed en sang.

 1. Godsdienstige oriëntasie of etos

Lewens- en wêreldbeskoulike uitgangspunt, waarvan godsdienstige oortuigings deel is, en wat inherent deel is van die wese van die mens en samelewingsverbande, ook van ʼn skool.

GRONDWET EN SKOLEWET

Die Grondwet bepaal in Artikel 15(2) dat Godsdiensbeoefening by staats- of staatsondersteunde instellings mag geskied, mits

 • daardie beoefening reëls nakom wat deur die tersaaklike openbare gesag gemaak is;
 • dit op billike grondslag geskied; en 
 • bywoning daarvan vry en vrywillig is.

Die Skolewet Artikel 7 gebruik die uitdrukking “vryheid van gewete en godsdiens in openbare skole”:

Behoudens die Grondwet en enige toepaslike provinsiale wet kan godsdiensbeoefening by ‘n openbare skool gehou word ingevolge reëls wat deur die beheerliggaam uitgevaardig is, indien sodanige beoefening op ‘n billike wyse geskied en bywoning daarvan deur leerders en personeellede vry en vrywillig is.

Die Grondwet art 15(1) bepaal “elkeen” het die reg op vryheid van gewete, godsdiens, denke, oortuiging en mening. Volgens art 8(4) is die “elkeen” waarna verwys word ook ‘n “regspersoon”, dus ook ʼn skool.

Die Skolewet Artikel 5, wat handel oor die toelatingsbeleid van ʼn openbare skool bepaal dat ʼn skool nie aan ʼn leerder inskrywing mag weier omdat die leerder nie met die skool se missiestelling saamstem nie. Die kind moet wel die skool se gedragskode nakom.

DIE STAATSORDE

Suid-Afrika se leuse is “Eenheid in diversiteit”.

Die beleid van Christelik Nasionale Onderwys wat sedert 1948 afgedwing is, het min ruimte gebied vir ander. Die Staat het met ander woorde ʼn bepaalde godsdienstige oriëntasie afgedwing. ʼn Staat kan egter nie vir mense sê hoe hulle oor God en die lewe moet dink nie.

Die Suid-Afrikaanse staat beskerm godsdiensvryheid. Elk het die reg om te glo of nie te glo nie, om nie gedwing te word om te glo of nie te glo nie, om geloof te behou of te verander en om geloof te manifesteer en te beoefen, in privaat sowel as openbaar.

Ons het nie staatskole in Suid-Afrika nie. Ons het openbare skole in ʼn gedifferensieerde regstaat. Skole is gemeenskapsinstellings, met ʼn eie godsdienstige oriëntasie of etos. Die staat kan nie hierdie eie etos voorskryf nie. Indien dit die geval was, het ons te make gehad met ʼn totalitêre staat.

Suid-Afrika is ook nie ʼn sekulêre staat nie. Staat en godsdiens word nie absoluut geskei soos byvoorbeeld in die VSA nie. Die klem is eerder op godsdienstige verdraagsaamheid en diversiteit. Die regering moet die ruimte hiervoor skep.

 

DIE HOFSAAK

Ses skole en twee ministers is oënskynlik uit die bloute geteiken.

In die hof was:

 • Die Applikant (Organisasie vir Godsdienste-onderrig en Demokrasie);
 • Nege respondente (Ses skole, Minister van BO, Minister van Justisie en NASGB);
 • Vyf Vriende van die Hof (Cause for Justice, Council for Religious Rights and Freedom, CASAC, AfriForum, Solidariteit).

20 advokate was betrokke in die hof vir drie dae. Die hofstukke self het ongeveer 4000 bladsye beslaan.

Twee belangrike aanvalle is geloods, naamlik teen die skole se

 • godsdienstige oriëntasie of etos

6 verklarende bevele is gevra en 2 is toegestaan

 • godsdiensbeoefening en praktyke.

71 interdikte is gevra en almal is van die hand gewys.

 

DIE GESKILPUNTE

Die hof het 3 basiese geskilpunte tussen die partye geïdentifiseer:

 1. Of ʼn openbare skool hom as ʼn Christelike skool mag uitgee, en indien wel, in watter mate.
 2. Of ʼn openbare skool self godsdiens mag beoefen, en in watter mate dit godsdiensspesifiek mag wees.
 3. Of ʼn leerder gevra mag word om aan te dui dat hy/sy ʼn bepaalde (godsdienstige) geloof aanhang of nie.

Die hof het ten gunste van die skole beslis wat betref geskilpunte 2 en 3.

DIE BEVEL

It is declared that it offends section 7 of the Schools Act for a public school

 • (i) To promote or allow its staff to promote that it, as a public school, adheres to only one or predominantly only one religion to the exclusion of others; and
 • (ii) To hold out that it promotes the interests of any one religion in favour of others.

Die hof het dus nie vir skole gesê: “Julle mag nie Christelik wees nie”. Openbare skole mag hulleself wel nie adverteer as Christelik nie, want dit sluit ander uit.

 

WAT BETEKEN DIE UITSPRAAK PRAKTIES?

 • Moenie paniekerig raak nie. Niks het verander nie.
 • Respekteer die samelewing se diversiteit, en veral minderhede.
 • Verwyder uitwaartse tekens van godsdienstige bande van webtuistes, visie- of missieverklarings.

Skole kan steeds open deur uit die Bybel te lees en te bid, lofprysing- en aanbiddingsgeleenthede reël, “Ma’s wat Omgee” byeenkomste hou, die Gideons toelaat om Bybels uit te deel, bid voor en na sport, Bybelstudiegroepe of kringe hou. Die beginsel wat geld, is vrywilligheid.

Wat van die skoolwapen en leuse? Die skoolwapen en leuse mag nie eksplisiet na een godsdiens verwys ter uitsluiting van ander nie. Spesifieke Christelike tekens moet dus verwyder word.

ʼn Skoolhoof en onderwysers kan eerlik wees oor wat hulle glo as individue. Hulle moet egter seker maak dat billikheid en gelykheid geskied ten opsigte van formele godsdiensbeoefening in die skool.

 

WAT HET DIE HOF NIE GESÊ NIE?

Een belangrike smeekbede wat van die hand gewys is, is: 

[It is unconstitutional for any public school to] align or associate itself with any particular religion;

Die hof het nie godsdiens of godsdiensbeoefening in skole verban nie.

Die hof het steeds ouers, leerders en onderwysers se reg erken om hulle godsdiens in privaat en openbaar te beleef en te beoefen.

Saalbyeenkomste mag met Bybellees geopen word, MITS die reg van ander gerespekteer word en alternatiewe geleentheid vir ander wat nie wil nie, geskep word. Dit word reeds in vele Wes-Kaap skole suksesvol gedoen

Skole kan die Imam nooi vir die Moslem-kinders wat in die Christelike skool is.

WAT BEHOORT ONS TE DOEN?

Ons behoort uit ons pad te gaan om respek te betoon teenoor mense met ander geloofsoortuigings. Hierdie respek is deel van ons getuienis teenoor hulle.

Ons behoort te let op ons taal, ook teenoor mense wat ons vyandiggesind is, veral op sosiale media. Ons mag nie kwaad met kwaad vergeld nie. Ons is nie verdoemend teenoor ander nie. Ons val nie persone aan of probeer mense verkleineer nie. Die Bybel vra dat ons ons vervolgers seën en nie vervloek nie.

Ons moet onthou wat dit is wat mense oorspronklik na die kerk van Christus toe aangetrek het. Mense het na die lewe en optrede van Christene gekyk en gesê: “Ons wil ook graag hê wat julle het.”

Twee riglyne staan dus duidelik vir ons uit:

(1) Die grondwetlike reg tot godsdiensbeoefening in skole, mits dit vrywillig is.

(2) ʼn Gees van verdraagsaamheid, dit wil sê geen outoritêre godsdiensdwang, geestelike uitbuiting en manipulasie nie.

 

WAAR KRY ONS HULP AS ONS VASHAAK?

FEDSAS (www.fedsas.org.za) help skole om reg te maak waar daar geregverdigde kritiek is in terme van hierdie uitspraak. Daar is gewoonlik net ʼn klein verstellinkie nodig.

VBO kursusse vir die 3de Kwartaal

Ons wys jou graag op ʼn paar kursusse wat in die volgende weke plaasvind:

ʼn Eendag-konferensie spesiaal vir vroue in die bediening (waarmee jy VBO-punte kan verdien),

2 VBO-kursusse – een oor Menswaardigheid en vriendskappe oor grense; en ʼn ander oor die bediening van verskillendende generasies in EEN ruimte;

asook 2 retraites … :

10 Aug 2017 vanaf 09h00 Vroue in die Bediening eendag-konferensie Alle vroulike jeugwerkers, proponente, dosente en predikante van die NG Wes-Kaapland sinode en VGK Kaapland sinode:

Kom geniet ‘n dag van netwerk en toerusting ter viering van Reformasie 500.

Waar?  Hofmeyrsaal, Stellenbosch Moeder

Koste?  R150

Sluitingsdatum: 7 Augustus 2017

Kontakpersoon:  Ankia du Plooy byngkvroue@sun.ac.za

 

 

 

VBO-punte word aangevra

23 – 24 Aug Loop Saam Hierdie kursus is spesifiek ontwikkel vir die reis op pad na heling tussen die vier kerke as deel van die Seisoen van Menswaardigheid se strategie om die herstel van menswaardigheid in Suider-Afrika te bevorder. Die doel van die kursus is om mekaar te help in die ontwikkeling van volhoubare vriendskappe oor grense.

Skryf in voor 16 Aug.

Aanbieders: Colin Goeiman en Hannes Theron

 

 

 

VBO-punte: 20

6-7 Sep Intergenerasionele jeugbediening Daar is ruimtes in ons gemeentes wat aan volwassenes behoort (“adult centred spaces”) en dan is daar ruimtes waar daar op kinders gefokus word (“child centred spaces”).  ʼn Intergenerasionele bediening skep ruimtes waar generasies SAAM bedien kan word, almal verwelkom word, almal die ruimte beïnvloed en almal mekaar kan beïnvloed…

Aangebied deur Anriëtte de Ridder e.a.

Skryf in voor 30 Aug.

 

 

 

VBO-punte: 20

Dan is daar ook 2 retraites wat deur die Sentrum vir Geloofsvorming plaasvind, wat ons namens hulle onder jou aandag bring.

Jy kan Annie Roux  kontak – tel 078 668 0815/ info@geloofsvorming.co.za  vir meer inligting of om in te skryf. (Jy kan wel ook hiervoor VBO-punte verdien.)

21-24 Aug Geloofsreis 3 : Die Innerlike Reis Selfkennis is van kardinale belang vir Geloofsvorming…
18-21 Sep Geloofsreis: Verdere Reis 2 Hierdie retraite se titel is In die oomblik en word aangebied deur Willem Nicol. In die oomblik is ook die titel van Willem se nuutste boek…

#imagine mission exposure 18-22 Julie 2017

Ons nooi alle predikante, jeugwerkers en jeugleiers uit na ‘n missionale blootstelling geleentheid. #imagine reël hierdie (en ander) geleentheid vir gemeentes om blootstelling te kry en saam na te dink oor uitreike.  Bring ‘n groepie tieners en bly saam op ‘n kampterrein by Llandudno, Kaapstad. In die dag sal daar besoeke wees aan organisasies en kerke wat uitreike en diensprojekte lei. Saans sal daar saam gesels word om na te dink oor hoe jul in jul konteks meer missionaal kan wees.

Datum: Di 18 Julie – Sat 22 Julie

Apostle Battery Kampterrein

Tye Dinsdag 6nm – Saterdag 1nm

Koste R700 (borgskappe is beskikbaar)

Etes en verblyf is ingesluit.

Vir meer inligting of om in te skryf kontak José by die jeugkantoor:jeug@sun.ac.za 021 808 3381

Nog inligting:

 • Gerhard Duvenhage (JAM) wat hierdie jaar ‘n spreker was by #imagine, sal hierdie jaar se Mission Exposure lei.
 • Elke groep van 10 of minder tieners moet ‘n leier saambring.
 • Eie vervoer na en van die terrein, en waar moontlik ook tydens die paar dae.
 • Ons besoek organisasies wat werk met byvoorbeeld mense wat op straat is (MES), immigrante en kinders wat in plakkerskampe woon (JAM), Kruis kulturele blootstelling

Vriendelike groete

Ds Anriette de Ridder

PSD Jeug en Familiebediening

Kinderbedieningskonferensie Mei 2017 Hoëveld Sinode

Registrasie vanaf 8:00 te Northfield Metodiste kerk, Aerodrome rylaan, Northmead, Benoni.
8:30 Opening
9:00 Algemene sessie 1 Johan Smith Onderwerp: Dieper in Gesinne
9:45 Wegbreeksessie 1:
Sessie 1/1 Janco Mocke Lofprysing en aanbidding vir kinders
Sessie 1/2 Paul du Toit Hoe kinders die Bybel ontdek
Sessie 1/3 Jaco Schoeman Mylpaal bediening (Vibrant Faith)
Sessie 1/4 Verskeie sprekers Kinderkerk/Kategese materiaal
11:45 Algemene sessie 2 Wynand Coertzen Onderwerp: Wyer in skole
13:30 Wegbreeksessie 2
Sessie 2/1 Kenny Killian Hoe om ʼn Kinderkerk aan te bied.
Sessie 2/2 Hayley Walker Protective behaviours
Sessie 2/3 Transforming kids Hoe bereik ons skole?
Sessie 2/4 Hano Jacobs Bediening wyer deur Sosiale media
Sessie 2/5 Netta vd Walt Gebruik van praktiese hulpmiddels
15:00 Algemene sessie 3 Dirkie van der Spuy Onderwerp: Dieper en Wyer in leiers
16:15 Afsluiting

“Ons glo” toep gratis beskikbaar

Ons is opgewonde oor die “onsglo” toep (app) wat saamgestel is deur die Taakspan vir Jeug en Familiebediening in samewerking met Bybelmedia. Die toep fokus op die 5 solas van die gereformeerde teologie en kan gebruik word as deel van die reformasie 500 vieringe.

Dit toep bestaan uit 25 Bybelstudies en saam dink en doen aktiwiteite wat handel oor 25 basiese geloofstemas. Daar is ook by elke tema ‘n aktiwiteit vir gesinne met kinders, ‘n tiener fokus, asook ‘n “delf dieper” gedeelte vir verdere nadenke. Dit kan gebruik word as deel van ‘n preek reeks in gemeentes, vir kleingroepe, vir persoonlike stiltetyd, vir gesinne of vir senior kategese.

Laai die toep gratis af op die google playstore by https://play.google.com/store/apps/details?id=za.co.onsglo

Indien jy nie die toep kan aflaai nie, kan jy ook die webtuiste http://www.onsglo.co.za/ besoek.

Vir meer inligting, “click” op hierdie skakel: ons glo oorsig

VBO: VARS – ‘n gesprek oor Millennials Mei 2017


Alternatiewe kerkwees vir Millennials
“Millennials” vra ’n nuwe manier van kerkwees. Vind uit wie “Millennials” is en hoe hulle dink en leef, wat die nuutste navorsing oor hierdie groep se unieke geloofsgewoontes en behoeftes leer en hoe gemeentes hier nuwe bedieningsgeleenthede kan raaksien en ontgin.
Kom dink en praat op 3 en 4 Mei by Communitas saam oor die uitdaging wat “Millennials” vir ons stel om relevant te bedien.

Vir meer inligting, gebruik hierdie skakel: https://kaapkerk.co.za/wp-content/uploads/2017/04/Alternatiewe-bedieningsmodelle.pdf

 

Paaspakkies vir families: Saamwees in Paasfees Maart 2017

Paaspakkie

Die Jeug en Familie bediening van die Wes-Kaap Sinode bied hierdie jaar ‘n Paasfees pakkie vir families wat hulle oor die 17 dae van die April vakansie saam die hele gesin (selfs oupa en ouma) kan doen.

Hierdie pakkie fokus op die groot Lydensweek en die betekenis van Paasfees met tekse, besprekings en aktiwiteite vir elke dag. Elke dag het ‘n kaartjie met ‘n spesifieke teks en aktiwiteitsverduideliking  op, sowel as ‘n spesiale item wat in aktiwiteit gebruik kan word.

Gemeentes kan hierdie pakkie teen R50 per pakkie bestel deur die sinodale Jeugkantoor te kontak by jeug@sun.ac.za. Daar is slegs 500 pakkies beskikbaar en bestellings en betalings moet teen Vrydag 17 Maart 2017 in wees. Alle pakkies moet Vrydag 24 Maart by Communitas in Stellenbosch afgehaal word.

Die pakkie se drukstukke sal ook gratis elektronies beskikbaar wees op dinkjeug.ngkerk.net  teen Vrydag  17 Maart vir gemeentes wat ver is en dalk die pakkies self vir hul gesinne bymekaar wil stel.

Vir enige navrae kontak José by die sinodale Jeugkantoor deur ‘n e-poste stuur aan jeug@sun.ac.za.

#imagine 2017

image001

Goeiedag #imagine 2017 – Vriend

Ons hoop julle is net so opgewonde soos ons oor hierdie jaar se #imagine fees.  Baie dankie vir jou bereidwilligheid om op een of ander manier deel van hierdie movement te wees! Ons waardeer elkeen se hulp hiermee opreg!

Sommer net ’n vinnige e-pos met meer inligting oor #imagine 2017:

2017 DATUM

Hierdie jaar se #imagine vind plaas van 18 – 20 Maart 2017.

Die Wes-Kaap fees is weer in Bredasdorp.

Registrasie open 08:00 op Saterdag 18 Maart en die amptelike program begin eers die aand 18:00.  Die eerste ete wat deur #imagine verskaf word sal aandete wees om 17:30. Stalletjies sal deur die dag verversings gereed hê om te koop.

Ons laaste sessie van die naweek sal Maandagaand 20 Maart om 23:00 klaarmaak.

So julle as groep kan dan besluit om Maandagaand oor te slaap of om direk na die sessie eindig die pad terug aan te pak.

Daar gaan ontbyt pakkies beskikbaar wees vir groepe vir Dinsdagoggend en dit moet apart by die #imagine-kantoor bestel en betaal word by suide@imaginemovement.co.za. Dit kos R25pp.

Indien u ‘n bus reël, kontak ons ook by dieselfde e-pos asseblief om reëlings te tref vir u busbestuurder.

ITICKETS

Kaartjies is beskikbaar op iTickets. kliek hier vir skakel

Kostes:

Tieners R550

Groepleier R570

Vrywilliger R570

#Imagine Young Adult Byeenkoms op 17 Maart kos ‘n ekstra R50 (sien onder)

YOUNG ADULTS – DAY ZER0

Op 17 Maart is daar ’n baie spesiale geleentheid vir alle “Young Adults”.  Ja, jy lees reg, as jy jouself sien as ’n “Young Adult” (naskoolse jongmens, student, jong werkende ens.) is hierdie geleentheid net vir jou!  Ons wil graag die aand voor #Imagine afskop deur te saam te aanbid, te kuier, te gesels en te eet!  Daar sal ook Saterdag werkswinkels wees. Maak seker jy koop ’n bykomende kaartjie van R50 vir hierdie geleentheid. Dit sluit Vrydagaand se aandete en Saterdagoggend se ontbyt in! Hierdie kaartjie is ook beskikbaar op iTickets. kliek hier vir skakel

GROEPINSKRYWINGS

Hierdie jaar doen iTickets nie meer groep inskrywings nie, net indiwiduele inskrywings. Indien jou groep tieners nie elkeen self ‘n kaartjie koop op iTickets nie, kan jy deur die feeskantoor ‘n groepbespreking doen. Kontak southgroups@imaginemovement.co.za om ‘n “spreadsheet” te ontvang. Julle vul die informasie van elke inskrywing vir ons op daardie “excel sheet” in en stuur dit terug na ons kantoor en doen dan ‘n EFT.

As jy navrae het oor vervoer, of as jy wil weet wie jul streek se hubleier is, kontak suidehubs@imaginemovement.co.za.

BRUGBOU UITDAGING AAN GEMEENTES!

Ons wil graag ELKE gemeente uitdaag om ’n ander gemeente of gemeenskap te nooi na #imagine 2017.  Dalk is daar ’n ander denominasie of gemeenskap wat nog nooit gehoor het van #imagine nie, of dit nie alleen kan bekostig nie! Gaan kuier sommer dadelik by hulle en maak saam planne om hierdie jaar saam te gaan. Hierdie is ‘n wonderlike brugbou geleentheid. Ons wil gemeentes ook uitdaag om ten minste 10% van tieners wat hul saambring te borg (met ander woorde om aan minderbevoorregte jongmense ‘n geleentheid te gee om ook #imagine 2017 by te woon).

BELANGRIKE SKAKEL!

https://www.dropbox.com/sh/yln8gtgbr9d6iqt/AABeBxB7fXWobDCNY7xZ6o9-a?dl=0

Hierdie is ’n dropbox skakel met die inskryfvorms en bemarkingsmateriaal wat jy kan gebruik om #Imagine 2017 in jou gemeente/dorp sigbaar te maak!

As daar enige vrae is, moenie huiwer om te e-pos of te skakel nie!

#Imagine-Groete,

Ds Anriëtte de Ridder

Feeskoördineer: #imagine Suide

suide@imaginemovement.co.za

021 808 9050

Toerusting vir Jeugleiers: #Imagine Ignite Jan 2017

15259603_694650427379903_8576923638044969516_o

#Imagine Ignite,  is toerustingsessies wat landswyd gehou word vir alle leiers in jeugbediening.
Anriëtte de Ridder skryf: “Dit behels verskillende sprekers en videogrepe oor allerlei onderwerpe, met groepbesprekings daarna.”
Die volgende geleentheid is op Saterdag, 28 Januarie 09:00 – 15:00 by Bergsig Gemeente in Durbanville.  Bring jou hele span jeug -vrywilligers (kategete, ouers, kinder- en jeugwerkers en predikante).  Die koste is R80 pp en dit sluit middagete en teetyd in.  Inskrywings teen Dinsdag, 24 Januarie by my in die Jeugkantoor per e-pos by jeug@sun.ac.za of 021 808 9050.
Jeugwerkers en jeugpredikante word ook genooi na ʼn spesiale #Imagine Ignite toerustingsessie net vir hulle op Vrydagoggend, 27 Januarie 2017 ook by Bergsig.  Dit is gratis, maar skryf ook asseblief daarvoor by my in.

 

Vriendelike groete

splinternuwe #imagine webtuiste

 

15259603_694650427379903_8576923638044969516_o#imagine het ‘n splinternuwe webtuiste! Gaan besoek dit gerus vir al die nuutste inligting, stories en fotos! Die datum van die #imagine experience is 18-20 Maart 2017. Die feesnaweek begin Saterdag 18 Maart om 6nm en maak na die aandprogram op Maandag 20 Maart klaar. jy kan egter daar bly tot Maandg 21 Maart (dan slaap jy 3 nagte). onthou dat alle tieners met ‘n groepleier begelei moet word (maks 10 tieners per leier). jy kan ook as ‘n volunteer kom dien as jy ‘n naskoolse jongmens, ouer, vrywilliger ens is.