familie netwerk

DIEN SAAM

DIEN SAAM - Hoe kan geleenthede skep waar alle generasies (ouderdomme) saam kan dien? (Gedagtes oor inter-generasionele bediening deel 2) 
Anriëtte de Ridder

Hierdie is deel van ‘n reeks artikels geskryf na aanleiding van die Familie Netwerk gesprek gehou in November 2017 met John Roberto se artikel “Becoming Intentionally Intergenerational” as agtergrond.

Diensbaarheid

Hoe kan diensgeleenthede werklik alle generasies (ouderdomme) saam betrek eerder as wat groepe net apart diensbaar is?

 Beginsels om te onthou

 • Diensbaarheid behels diensbare dade maar ook om dinge eenvoudige saam te doen.
 • Dis makliker om “doen dinge” inter-generasioneel aan te pak as enige ander tipe aktiwiteit of byeenkoms bv leer geleentheid of aanbidding geleentheid.
 • Diversiteit van opsies vir mense is belangrik.
 • “Doen dinge” kan ook avontuur geleenthede insluit waar jy uit jou gemaksone verkeer.
 • Diensbare dade kan ook pret wees vir alle ouderdomme.
 • Wanneer mense van verskillende ouderdomme saam dinge doen of saam diensbaar is, word ervarings gedeel – ervaringsleer beginsels geld dus hier.
 • “Mentoring” is belangrik – mense wat iets reeds gedoen het kan gee raad of help lei.
 • Daar is min geleenthede in die kerk (buiten basaar en eredienste) vir volwassenes om ook saam met ander volwassenes van verskillende ouderdomme iets saam te doen. Diens geleenthede help om sulke platforms te skep.
 • Toerusting vir diens en uitreik is belangrik sodat almal weet wat om te verwag en toegerus is vir dit wat van hulle verwag word.
 • Kinders en ouer mense kan bymekaar leer.
 • Dit is in meeste gemeentes vir gesinne ‘n uitdaging om ‘n geleenthede te vind waar hulle iewers saam kan uitreik, diensbaar wees of ‘n verskil kan maak – gemeentes moet intensioneel sulke saam-dien geleenthede skep.
 • Dit is ook ‘n uitdaging om ruimtes te skep waar gesinne uit verskillende ekonomiese agtergronde met mekaar kan “connect” – ons kan meer hieroor dink en meer intensioneel hieroor wees sodat “diens” nie altyd net eenrigting noodverligting is nie.

Stories

‘n Predikant vertel van gesinne (of kinders saam met ander volwassenes) wat saam uitreik na straatmense met die doel om omgee gesprekke met hulle te hê. By een so ‘n geleentheid het ‘n oupa en kleinseun saam dit gedoen en dit het baie vir hulle beteken om só ‘n ervaring te deel.

Een gemeente gee gesprek kaartjies vir tieners wat die ouetehuis besoek. Kaartjies het eenvoudige kenmekaar vrae op soos “Waar het jy groot geword?”, Watter stories hou jy van?” ens. hierdie vrae help die gesprekke om makliker te vloei. Hul ervaar dat tieners en bejaardes só met mekaar connect dat hulle aan die einde spontaan nommers uit ruil of reël vir ‘n opvolg besoek.

Een persoon vertel van die “Laserus projek – ek hoop / glo / vertrou” waar hulle maandeliks kos aanry na 16 gesinne in die gemeente en kinders saamneem wanneer hulle dit doen.

Een predikant vertel van jongmense wat sy saamgeneem het na ‘n ouetehuis om daar musiek te maak. Dit was ‘n nie-bedreigende manier van konneksie maak met hulle.

Een gemeente hou een maal ‘n jaar n familie Steak ete waar mense eet en verskillende ouderdomme saam skottelgoed was aan die einde.

Iemand vertel van die Embrace projek waar ‘n swanger ma en ouer ma aan mekaar verbind word om saam ‘n pad te stap.

Die Echo huise se saameet geleenthede bring verskillende ouderdomme en ekonomiese groepe bymekaar vir saam eet, kuier asook diens doen.

Nog ‘n storie word vertel van ‘n ete wat gereël is deur ‘n gemeente, waar tieners die bediening gedoen het en mense vanaf die straat genooi is vir ‘n heerlike bederf. Die mense het straatmense, karwagte en werkloses ingesluit.

Nog ‘n storie is vertel van ‘n tiener wat spontaan met die straatmense in sy omgewing connect. Hy ken hulle elkeen se naam en storie, nooi hul kerk toe en gee om vir hulle. Sy storie het ander (ook ouer) persone aangeraak.

Nog Idees

 • Vier (almal saam) dit wat reeds gedoen word in die gemeente in byvoorbeeld die erediens.
 • Sê dankie vir mense wat leiers is in die gemeente of mense wat deurlopend diensbaar is – mense word só aan mekaar verbind en/of sien wat die ander ouderdomsgroepe mee besig is.
 • Hulp by die nagmaal – laat tieners en volwassenes saam help met nagmaal voorbereiding.
 • Gee vir gesinne diensbeurte saam bv. kollekte, nagmaal voorberei of uitdeel, verwelkoming by die deure ensovoorts.
 • Die lof en aanbiddings groep kan uit verskillende generasie musikante en sangers saamgestel word.
 • Gee vir 2 mense in verskillende ouderdomme saam ‘n taak of verantwoordelikheid byvoorbeeld om kategese te lei of ‘n uitreik te reël.
 • Laat jonk en oud saam bedien bv. by die teetuin of deur te verwelkom by die erediens.
 • Tieners kan saam met grootmense die speletjies aanbied by die basaar of saam potjiekos maak.

Lees gerus die hele artikel van John Roberto by http://www.intergenerationalfaith.com/uploads/5/1/6/4/5164069/becoming_intentionally_intergenerational_-_roberto.pdf

 

___________________________________________________________________________

 

 

LEER SAAM

 

LEER SAAM - Hoe kan leer geleenthede skep waar alle generasies (ouderdomme) saam kan leer eerder as wat groepe net apart leer?  Elzanne van der Westhuizen

Hierdie is deel 1 van 5 artikels oor inter-generasionele bediening en is geskryf na aanleiding van die Familie Netwerk gesprek gehou in November 2017 met John Roberto se artikel “Becoming Intentionally Intergenerational” as agtergrond.

Learning / leer geleenthede

Hoe kan leer geleenthede werklik alle generasies (ouderdomme) saam betrek eerder as wat groepe net apart leer bv. volwassenes in ‘n Bybelskool of kinders in kategese?

 Beginsels om te onthou

Volgens Roberto is daar drie verskillende vlakke van inter-generasionele leer, naamlik:

 • Interactive sharing is die maklikste om te doen veral deur middel van die vertel van stories vertel. Dit kan in enige ruimte gebeur (bv. erediens) waar verskillende ouderdomme bymekaar is. Die onderwerp is iets wat almal oor iets kan deel – met ander woorde elkeen kan daaroor ‘n storie of ervaring deel en so by mekaar leer.
 • In-common experiences is die mees uitdagende tipe leerervaring, omdat ons dink aan learning as ‘n kognitiewe ervaring wat kinders/mense met verstandelike gestremdhede, ens. uitsluit, maar wanneer ons begin dink aan learning as vorming/ervarings/rituele/gewoontes raak dit makliker om inklusief te wees al kan iemand nie noodwendig byvoorbeeld lees nie.
 • Parallel learning is wanneer verskillende ouderdomsgroepe apart leer maar dieselfde tema deel. Byvoorbeeld die erediens en kategese behandel dieselfde tema of teks. Dit wek egter die vraag op of dit werklik inter-generasioneel is sonder contributive-occasions waar die leerervaring daarna inter-generasioneel gedeel word. Ons fokus dikwels hier daarop om die inhoud te laat ooreenstem eerder as die praktyke – miskien gaan praktyke dit makliker maak sodat die inhoud meer kan fokus op die spesifieke ouderdomsgroep? (Bv. Bybelstories vir jonger kinders, etiek en dogma vir tieners, ens.). byvoorbeeld laat verskillende ouderdomme almal dieselfde rituele herhaal, al verskil die temas van die dag.

 Stories:

Die Familie Netwerk deelnemers het die volgende stories as voorbeelde gedeel:

 • In die kinderoomblik het een predikant kinders na die bejaarde lidmate in die erediens gestuur om hulle twee vrae te vra, nl. Kan jy jou beste vriend toe jy kind was se naam onthou? En watter speletjies het hulle gespeel as kind? Die kinders het daarna kom vertel wat die ouer persone aan hulle vertel het.
 • In een familie selgroep wat gesels het oor familiewaardes, moes die kinders die ouer mense in hulle familie bel en uitvind oor hulle familiegeskiedenis.
 • Daar is ‘n kerk waar die kinders saam met die volwassenes in die aanbiddingsruimte is vir die begin van die erediens. ‘n lampie word dan aangesteek by die Christus-kers en die lampie gaan saam met hulle uit na die ruimte waar hulle “kinderkerk” het, as simbool dat Christus ook teenwoordig is waar hulle (die kinders) leer/aanbid. Later in die erediens kom hulle weer terug en die kers word weer langs die Christus-kers in die liturgiese ruimte neergesit en die kinders gee terugvoer aan die res van die gemeente van wat hulle gedoen/geleer het.
 • Een gemeente doen ‘n doopherinnering een maal per kwartaal waar almal in die gemeente wat hulle doopverjaarsdag vier in daardie kwartaal die geleentheid kry om deur middel van ‘n ritueel hulle doop te vier. Oud en jonk deel dan ‘n ritueel.
 • Een gemeente het baie goeie terugvoer gekry na ‘n Kerssangdiens waar hulle musikale lidmate van alle ouderdomme deel gemaak het van die diens se musiek.
 • Een gemeente nooi ouers om hulle kinders te kom haal by die Belydeniskamp op die laaste dag van die kamp. Wanneer die ouers dan daar is het die kinders ook geleentheid om hulle ouers te vertel wat hulle beleef het oor die naweek, vir hulle tekste te lees of selfs vir hulle te bid.
 • Een gemeente hou “Blokdienste” parallel met die Sondag-erediens waar ‘n gspesifieke graad kinders en hul ouers uitgenooi word en die hele diens dan interaktief en rondom tafels gebeur.

Nog idees:

 • “Back to the Future”-event: Waar ouer mense en jonger mense met mekaar gesels. Die ouer volwassenes antwoord vrae oor hoe die wêreld gelyk het toe hulle jonk was.
 • Ouer mense en jonger mense word saamgenooi na ‘n geleentheid byvoorbeeld ‘n ete waar hulle wysheid en kennis kan deel met mekaar met mekaar. Ouerpersoon kan leer van tegnologie en selfone, maar dan ook die jonger persone leer brei of wysheid deel oor ouerskap of resepte.
 • Rituele wat almal ervaar: viering van hertoewyding aan God, verandering, verlies erken deur middel van byvoorbeeld ‘n kers aansteek in ‘n diens.
 • Gebruik nasionale vakansiedae of die kerkjaar om rituele in die erediens in te bring wat alle generasies ervaar.
 • Hou ‘n familiekamp
 • Skep geleenthede in die kategese waar ouers bygenooi word.
 • Reël ‘n ouerskapskursus waar die kinders en tieners by is.

Lees gerus die hele artikel van John Roberto by http://www.intergenerationalfaith.com/uploads/5/1/6/4/5164069/becoming_intentionally_intergenerational_-_roberto.pdf