jong volwassenes

Die Jong Volwasse Leer Gemeenskap se navorsing 

Wie is die JVLG?

Die Moderamen van die NG Kerk Wes-Kaapland Sinode het vir die Taakspan Jeug- en Familiebediening opdrag gegee om te kyk na die bediening aan jong volwassenes, omdat dit juis die een ouderdomsgroep is wat die kerk sukkel om te bedien en te behou. Die Jong Volwasse Leer Gemeenskap (JVLG) is einde 2017 gestig en bestaan uit predikante wat met hierdie ouderdomsgroep werk of self jonk is. Die Jong Volwasse Leer Gemeenskap doen navorsing deur te lees wat wêreldwyd oor dié groep en hul geloof en kerkbetrokkenheid bevind is, sowel as om dit te vergelyk met Suid-Afrikaanse navorsing en stories wat versamel word.

Hierdie jaar (2019) is die JVLG uitgebrei deur ‘n Gemeente Netwerk te stig in 3 sinodes, naamlik Wes-Kaapland, Natal en die Oos-Kaap. 30 gemeentes in die netwerk is tans besig om deur ‘n begeleide proses te gaan om vars “uit die boks” bedienings aan, deur en met jong volwassenes te begin wat eksperimenteer met alternatiewe vorms van “kerkwees”. Ons gaan baie by hierdie gemeentes leer oor hoe die kerk van die toekoms gaan lyk.

Wat sê die navorsingsresultate, stories en leeswerk?
Daar is ‘n groot aantal jongmense in elke gemeenskap wat in die kerk grootgeword het. Van hulle is daar ongeveer 60% wat nie meer kerk bywoon of aktief hulle geloof beoefen nie. Hulle word beskryf as jong volwassenes VERDER van die kerk. Hierdie syfer wissel in elke konteks. Dit is nie bloot ‘n fase waarin hulle is wat verby gaan sodra hulle kinders kry nie. Hierdie is die eerste generasie waarvan daar ‘n beduidende groep is wat in die kerk grootgeword het, maar nie weer gaan terugkeer nie.

Die 3 groot redes hiervoor is:

 1. Soeke na wysheid– Sommige het seergekry in die kerk of is op soek na antwoorde. Hulle soek na die toepaslikheid en sinvolheid van hulle lewe en geloof.
 2. Soeke na roeping– sommige kan nie hul geloof (en dus ook kerk en die Bybel) aan hulle werk en roeping verbind nie en dit raak dus irrelevant in hulle leefwêreld.
 3. Soeke na gemeenskap– sommige vind gemeenskap elders – kerk en geloof is dus nie ‘n prioriteit nie.

Uit die groep wat steeds aktiewe Christene is en (soms) kerk bywoon (hulle word beskryf as NADER aan die kerk), is daar ook 3 groepe geïdentifiseer:

 1. Daar is ‘n groep wat nie meer in die NG Kerk tuiskom nie, maar wel in ‘n ander denominasie ‘n heenkome gevind het. Hiervoor is verskeie redes geïdentifiseer.
 2. Daar is aktiewe lidmate wat wel in die NG Kerk bly en deelneem aan aktiwiteite. Hulle het egter steeds verskeie behoeftes wat aangespreek moet word, sodat hulle ruimte het om te groei, te aanbid en te dien.
 3. Daar is ‘n groep lidmate wat passief en onbetrokke Hiervoor is daar ook verskeie redes.

Dit is dus belangrik om nie hierdie ouderdomsgroep te veralgemeen nie. As ons die meerderheid wil bereik, sal ons nuut moet dink oor kerk-wees.

Dan is daar ook ‘n groep wat nie in die kerk grootgeword het nie, waaroor hierdie groep nie navorsing gedoen het nie. Hierdie groep behoort tot ander gelowe, is ongelowig of is nie praktiserende gelowiges nie.

Geskryf deur ds Anriëtte de Ridder (Predikant in Sinodale Diens vir Jeug- en Familiebediening van die Wes-Kaapland Sinode).

 

Tendense by jong volwassenes en geloof

Wil jy jong volwassenes graag beter verstaan? Wat is die eienskappe van jong volwassenes tussen die ouderdomme van 18-35 jaar? Die nuutste navorsing van die Barna Group saam met die organisasie World Vision wys die volgende wêreldwye tendense uit onder hierdie generasie:

 1. Verbind aan ander, maar eensaam – ten spyte daarvan dat hierdie generasie uiters verbind is aan mekaar en die wêreld, voel hulle eensaam.
 2. Geestelike openheid – daar is in die algemeen ’n openheid van hierdie generasie teenoor spiritualiteit, godsdiens en selfs die kerk. Maar minder onder diegene wat hulle geloof verlaat het.
 3. Era van angs – bekommernisse en onsekerheid, dikwels oor dinge soos beroep en finansies, is ‘n prominente eienskap van hierdie generasie wat grootgeword het in ‘n chaotiese en komplekse tyd.
 4. Op soek na antwoorde – menslike lyding en wêreldwye konflik is van die belangrikste dinge wat geestelike twyfel veroorsaak vir jong volwassenes.
 5. Veerkragtige dissipelskap – dit is die eienskap wat Christene die meeste vorm in hierdie ouderdomsgroep, ongeag die godsdienstige klimaat of konteks.
 6. Behoefte om ‘n verskil te maak – wanneer jong volwassenes betrokke raak by ’n geloofsgemeenskap is hulle op soek na konkrete lering, geleenthede om te veg teen ongeregtigheid en vriende om by hulle aan te sluit.

Daarom stel die Jong Volwasse Leer Gemeenskap (JVLG) voor dat gemeentes kreatief moet dink oor die volgende vrae:

 • Hoe help ons hierdie generasie om tuis te kom sodat verhoudings verdiep en diversiteit gevier word?
 • Hoe skep ons kreatiewe geleenthede vir jong volwassenes met ‘n verskeidenheid van spiritualiteit tipes om God te ontmoet en te aanbid?
 • Hoe spreek ons die generasie se angs en onsekerheid aan deur self broosheid te omarm?
 • Hoe raak ons ‘n veilige ruimte vir egtheid om moeilike kwessies te bespreek terwyl ons ook ruimte laat vir twyfel en teenstrydighede?
 • Hoe kan ons ervarings tussen generasies deel en saam antwoorde soek op reis na wysheid?
 • Hoe help ons mense begelei om hul roeping uit te leef? Hoe bevorder ons leierskap en hou ons mekaar en sisteme verantwoordbaar?

Lees meer oor die Barna en World Vision navorsing by www.theconnectedgeneration.com. Lees meer oor die Jong Volwasse Leer Gemeenskap se navorsing by http://dinkjeug.ngkerk.net/category/jong-volwassenes/

 

Geskryf deur ds Anriëtte de Ridder (Predikant in Sinodale Diens vir Jeug- en Familiebediening van die Wes-Kaapland Sinode).

Taizé in Kaapstad

25 – 29 September 2019

‘n Ekumeniese byeenkoms in Kaapstad vir jongmense tussen die ouderdom van 18-35 jaar oud om egte gemeenskap te bou en om hul hoop in Christus te versterk. ‘n Deel van die program is gesamentlike, multitalige aanbidding asook werkswinkels oor hoe om ‘n verskil in die wêreld te maak. Gemeentes wat 45 min of minder vanaf Kaapstad middestad geleë is, kan as gasgemeentes aanmeld om jongmense te huisves en ook blootstelling aan hulle eie gemeente en projekte te gee.

Meer inligting by capetown@taize.fr of https://www.taize.fr/en_article23846.html

Klik hier om die pamlet af te laai.

 

Who are the Millennials? – Jaco Hamman

Jaco Hamman gives 5 (hopeful) traits of millennials: 

 1. Millennials know anxiety, uncertainty, loss and trauma intimately – if you want to reach out to the Millennials, you need to be comfortable to enter into their pain and loss.
 2. Millennials build alternative communities – they are masters at it. Join them where they are meeting already. It should NOT be about how we can get them to church.
 3. Millennials are spiritual and engage in religious practices like prayer and worship (although they rarely come to church).
 4. Millennials embrace accountability – they value integrity.
 5. Millennials want to make a difference in the world – they have a cause mentality (or ethic).

More thoughts….

(more…)

The Millennial Narrative – Jaco Hamman

Hoe moet ons oor Millenials, geloof en die toekoms dink?

Jaco Hamman het tydens ‘n aanbieding in Stellenbosch in Augustus 2018 oor sy boek “The Millennial Narrative” wat eerdaags verskyn, die volgende genoem:

 • As ons nie die Millennial generasie bereik nie, sal Christenskap as geloof  in gedrang kom.
 • Millennials verlang na die “goeie lewe” en stel nie belang in die “goeie nuus” soos ons dit tradisioneel aanbied nie.
 • Bediening aan, deur en saam met Millennials vra dat ons vars dink – buite die konvensies van tradisionele denke.
 • Die boek Joël in die Ou Testament kan ons help met die teologiese vertrekpunt wat ons hiervoor benodig.
 • Millennials kan ons help herdefinieer wat dit beteken om Christen te wees – hulle sal nooit glo en doen soos ons nie.

Jaco Hamman se boek “The Millennial Narrative” verskyn in Oktober 2018.

 – opgesom deur Anriëtte de Ridder

Hoe vorder die gesprek oor Jong Volwassenes in jou gemeente?

Gebruik hierdie vrae in die ring of kerkraad om te luister en te evalueer hoe die gesprek oor Jong Volwassenes (s.g. millennials) vorder….

 • Vertel wat jy/julle gedoen het om te ontdek wat jongmense nodig het?
 • Of vertel van ‘n keer toe jy/julle jongmense betrek het?

Dalk het jy:

 • Doelbewus met ‘n millennial gesels?
 • Die plakker uitdaging gedoen? (deel ‘n wacky Wednesday burger special, koop data, speel ‘n bordspeletjie, stap in die natuur, maak saam kos)*
 • Die poskaarte gebruik met die verhale van millennials agterop?*
 • ‘n Gesprek gereël in jou ring of dorp oor of met jong volwassenes
 • ‘n Vergadering beplan met millennials op die agenda
 • ‘n Jong predikant, jeugwerker of teologie student genooi of leer ken
 • ‘n Kursus bygewoon, ‘n artikel of boek gelees of ‘n youtube video gekyk oor die millennial generasie of die toekoms van die kerk
 • ‘n Jonger persoon betrek by ‘n diensgroep, kommissie, bediening of projek
 • ‘n Jong volwassene betrek by die kerkraad of ander leiersgroep

Vrae en voorbeelde saamgestel deur die Jong Volwasse Leer Gemeenskap 2018.

Laai die plakkers hier af: Millennial Plakkers
Laai die poskaarte hier af: stories van hoop poskaarte

Gotta Love Millennials

Die Jong Volwasse Leer Gemeenskap stel ‘n uitdaging aan gemeentes om in ‘n erediens gesprekke met naskoolse jongmense in en buite die kerk aan te knoop. Die rede hiervoor is dat jongmense dikwels ervaar dat daar nie vir hulle ruimte geskep word in die kerk nie, en dat hulle graag na geluister wil word. As aanknopingspunt word ‘n plakker met een van die volgende uitdagings vir elke gemeentelid uitgedeel:

 1. Gaan eet ‘n Wacky Wednesday burger by Steers saam met ‘n Millennial
 2. Gee vir ‘n Millennial ‘n spreekbeurt in die erediens
 3. Doen ‘n buitelug aktiwiteit saam met ‘n Millennial
 4. Speel ‘n bordspeletjie saam met ‘n Millennial
 5. Maak kos saam met Millennials
 6. Koop data vir ‘n Millennial

Die plakkers kan hier afgelaai word: Millennial Plakkers
Die jpg formaat kan by jeug@sun.ac.za aangevra word.

 

 

10 wenke om jong volwassenes te betrek by eredienste

Hierdie is ’n uitdaging wat by jul eredienskomissie (of beplanningsgroep) gebruik kan word om volhoubaar nuut te dink oor die insluiting van jong volwassenes by jul eredienste:

 1. Nooi jong volwassenes om op die erediens kommissie te dien.
 2. Laat ’n jong volwassene die erediens begin met gebed. Of laat jongvolwassenes gebede voorlees of voorbidding vir bepaalde sake doen.
 3. Laat ’n jong volwassene die Bybelteks vir die erediens lees.
 4. Vra 5 jong volwassenes vir liturgie idees, voorbeelde, stories, musiek of fotos wat by die tema van jou volgende preek pas end gebruik kan word in die erediens.
 5. Kry ’n jong volwassene om die liedere te kies vir die erediens of om die sang te lei.
 6. Laat jong volwassenes die nagmaal tekens uitdeel.
 7. Laat ’ n jong volwassene die afkondigings hanteer.
 8. Kies jong volwassenes om mense by die kerk te verwelkom.
 9. Kies 5 jong volwassenes om tydens ’n erediens hul ervarings van daardie diens neer te skryf en dit daarna met jou / mekaar te deel.
 10. Vra ‘n jong volwassene om vanuit sy/haar leefwêreld ‘n getuienis ted eel wat by die tema van die diens aansluit.

Hierdie wenke is saamgestel deur Etienne Snyman as deel van die Jong Volwasse Leer Gemeenskap se nadenke.

Hoe kan jy jou groep inrig vir alle spiritualiteite?

Mense verskil in die manier waarop hulle vir God ervaar en aanbid. Een manier om dit te verduidelik is aan die hand van die 4 spiritualiteit tipes. Vir elkeen van die 4 tipes is daar ‘n simbool en kleur toegeken, naamlik:  

 1. kop (hulle ervaar God deur hulle intelek, rede en geloofoortuigings) (blou);
 2. hart (hulle ervaar God deur hulle emoties, warmte en persoonlike verhoudings) (rooi);
 3. hand (hulle ervaar God deur aksie te neem, hulle toewyding en diens) (groen);
 4. en vlam (hulle ervaar God deur die mistieke, die natuur, stilte en ontsag) (geel).

Hoe maak ‘n mens ruimte in ‘n kleingroep of kategese groep vir al 4 tipes spiritualiteite?

 

 

 

 

(more…)

Millennials – energie en kreatiwiteit

Millennials is ‘n onuitputlike bron van energie en kreatiwiteit. Jy sal verras wees oor die palet van kleur wat hulle jou aanbied. Gryp die geleentheid aan!

Communitas se Predikantebegeleiding bied ‘n dagkonferensie/gesprek aan saam met prof Jaco Hamman van die VANDERBILT Teologiese Skool in Nashville, VSA. Hy is professor in Teologie, Sielkunde en Kultuur.

Sy boek, “The Millennial Narrative” handel oor die vraag: hoe kan die kerk mense bereik wat as ‘spiritual but not religious’ identifiseer?

6 VBO punte is te verdien, ‘n lekker middagete is deel daarvan, jy is saam met vriende en kollegas en bo alles word jy deur die dag begelei deur ‘n belese, berese, goed-ingeligte en dinamiese gespreksleier. Kom verruim jou en julle gemeente se bediening.

Die kursus op Maandag, 6 Augustus sal vanaf 9h30 – 15h30 plaasvind in die Hofmeyrsaal by die Fakulteit Teologie in Stellenbosch.

Kontak Adrienne Bester vir inskrywings by bestera@sun.ac.za /021 808 3382